fbpx
terms_and_conditions
Điều khoản và điều kiện dịch vụ

Ghi danh vào chương trình GreenStart

Silicon Valley Clean Energy (SVCE) là cơ quan cung cấp dịch vụ phát điện đã định tại các thành phố Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Saratoga, Sunnyvale và những khu vực chưa thiết lập thành đô thị hay thành phố trong Quận Santa Clara. Các tài khoản trong khu vực dịch vụ của SVCE sẽ được tự động ghi danh vào chương trình GreenStart và được cung cấp điện sạch với mức giá cạnh tranh. Khách hàng có thể yêu cầu không tham gia chương trình bất cứ lúc nào.

Nâng lên chương trình GreenPrime

Khách hàng của SVCE có thể chọn nâng dịch vụ của mình lên và ghi danh vào chương trình GreenPrime để được cung cấp 100% năng lượng từ gió và/hoặc năng lượng mặt trời tái tạo được. Sau khi chuyển lên chương trình GreenPrime, khách hàng có thể chọn trở lại dùng dịch vụ chương trình GreenStart của SVCE mà không phải trả tiền chuyển đổi. Việc trở lại này sẽ có hiệu lực sau ba tháng tính từ ngày đọc đồng hồ điện kế tiếp. Khách hàng trong chương trình GreenPrime, nếu không muốn dùng các dịch vụ của SVCE và muốn trở lại dùng dịch vụ toàn bộ của PG&E, sẽ phải chịu ảnh hưởng của các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của trường hợp không tham gia. Để ghi danh vào chương trình GreenPrime, vui lòng gọi 1-844-474-7823 hoặc vào trang SVCleanEnergy.org/Green-Prime.

Để xem danh sách toàn phần các chương trình gồm cả GreenPrime, hoặc để xem những điểm chính yếu về điều kiện ghi danh vào chương trình của quý vị, vui lòng xem Nhãn nội dung điện năng và Giá tiền, Điều khoản và Điều kiện. PCL & PTC

Mức giá

Mức giá phát điện của Silicon Valley Clean Energy (SVCE) được kiểm soát với mục đích cung cấp điện sạch ở mức giá cạnh tranh. Mọi thay đổi về giá sẽ được thông qua trong các cuộc họp công khai hợp lệ của Hội đồng Silicon Valley Clean Energy. Hàng tháng, PG&E tính thêm cho khách hàng của SVCE một khoản tiền Điều chỉnh sai biệt chi phí điện năng (Power Charge Indifference Adjustment, PCIA) và Phụ phí trên phí nhượng quyền (Franchise Fee Surcharge). Vui lòng liên lạc với PG&E để biết thêm thông tin về khoản lệ phí này. SVCE đã tính các khoản lệ phí bổ túc này trong mức giá cho khách hàng. Xem mức giá của SVCE trên mạng tại www.SVCleanEnergy.org hoặc gọi (844) 474-7823 để biết thêm thông tin. Những mức giá này cũng như những so sánh về chi phí có thể thay đổi theo thời gian. Các chương trình hỗ trợ tài chánh như CARE (California Alternate Rates for Energy – Mức giá năng lượng thay thế của California), FERA (Family Electric Rate Assistance – Hỗ trợ giá điện gia đình) và Medical Baseline Allowance (Trợ cấp căn bản vì lý do y tế) vẫn giữ nguyên với SVCE. Nếu quý vị đang tham gia chương trình nào trong những chương trình này qua PG&E, quý vị vẫn được tham gia những chương trình đó với tư cách là khách hàng của SVCE.

Hóa đơn

Quý vị sẽ chỉ nhận một hóa đơn duy nhất hàng tháng từ PG&E trong đó bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến điện, kể cả chi phí phát điện của SVCE. PG&E sẽ chuyển các khoản tiền phát điện của SVCE đến cho SVCE. PG&E sẽ tiếp tục tính chi phí truyền điện, phân phối, các chương trình lợi ích công và những khoản chi phí không liên quan đến phát điện khác với cùng mức giá mà PG&E tính cho những khách hàng không nhận được dịch vụ SVCE.

Quyết định không tham gia

Quý vị có thể yêu cầu để khỏi tham gia dịch vụ phát điện của SVCE bất cứ lúc nào bằng cách gọi (844) 474-7823 hoặc vào trang www.SVCleanEnergy.org. Vui lòng lấy ra sẵn thông tin về tài khoản PG&E của quý vị khi cần giải quyết yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị đã ghi danh tham gia chương trình GreenStart của SVCE, quý vị không phải trả lệ phí vì quyết định không tham gia trước khi dịch vụ SVCE của quý vị bắt đầu hoặc trong vòng 60 ngày sau khi dịch vụ SVCE của quý vị bắt đầu. Sau thời gian đó, quý vị sẽ phải trả lệ phí hành chánh một lần ($5 cho nhà ở dân cư và $25 cho cơ sở thương mại). Xin lưu ý, nếu quý vị quyết định không tham gia và trở lại với PG&E, quý vị sẽ không có cơ hội trở lại dùng dịch vụ SVCE trong nguyên một năm và sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ của PG&E. Ngoài ra, PG&E yêu cầu khách hàng của SVCE dùng một trong những hình thức sau để trở lại với dịch vụ phát điện của PG&E: Hình thức 1) Trở lại với dịch vụ phát điện của PG&E vào cuối chu kỳ hóa đơn hiện tại với mức giá chuyển tiếp của PG&E trong thời gian sáu tháng và mức giá tiêu chuẩn từ đó về sau; hoặc Hình thức 2) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E, sau khi thông báo trước sáu tháng, với mức giá tiêu chuẩn của PG&E. Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của PG&E, xin vào www.pge.com/cca. Tài khoản sẽ được chuyển vào ngày đọc đồng hồ điện và không thể chuyển đi trong giữa chu kỳ hóa đơn. Những yêu cầu của khách hàng không tham gia dịch vụ mà văn phòng nhận được ít nhất là 5 ngày trước ngày đọc đồng hồ sẽ được giải quyết theo đúng ngày đọc đồng hồ đó; tất cả các yêu cầu không tham gia dịch vụ khác sẽ được giải quyết theo ngày đọc đồng hồ kế tiếp. Những khách hàng quyết định không tham gia hoặc ngừng nhận dịch vụ SVCE sẽ bị tính lệ phí cho tất cả khoản điện SVCE đã sử dụng trước khi ngưng dùng dịch vụ điện của SVCE.

Không thanh toán

Nếu quý vị không thanh toán hóa đơn, Silicon Valley Clean Energy có thể chuyển tài khoản của quý vị sang cho PG&E sau khi đã gửi thông báo cho quý vị trước 14 ngày tính theo lịch. Nếu dịch vụ của quý vị bị chuyển đi, quý vị sẽ phải trả các khoản lệ phí của việc quyết định không tham gia theo mô tả ở trên.

Chánh Sách Riêng Tư của Khách Hàng

Quý vị có thể xem chánh sách của Silicon Valley Clean Energy về Tánh Chất Kín Đáo của Khách Hàng tại www.SVCleanEnergy.org/customer-confidentiality hoặc bằng cách gọi số 1-844-474-7823.