fbpx

Mức giá năng lượng sạch và cạnh tranh.

Mức Giá Thương Mại 

Quý vị được cả hai khi chọn năng lượng không cácbon của Silicon Valley Clean Energy. Chúng tôi hợp tác với PG&E để cung cấp điện và bảo đảm cung cấp với giá minh bạch. Chi phí quý vị thấy trên hóa đơn có thể đơn giản hóa thành hai phân loại:

Phát Điện: Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá thay đổi tùy theo loại dịch vụ quý vị chọn: SVCE GreenStart, SVCE GreenPrime hay PG&E.

Cung Cấp Điện: PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này. PG&E áp dụng mức giá như nhau cho mọi người, cả khách hàng của SVCE và khách hàng của PG&E.

PG&E thêm các lệ phí vào hóa đơn và những lệ phí này luôn được tính vào bản so sánh chi phí dưới đây. Quý vị sẽ thấy giải thích đầy đủ về tất cả các mục trên hóa đơn trong phần Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị.

Mẫu So Sánh Chi Phí Thương Mại (Nhỏ) info

 GreenStart

44%
năng lượng tái tạo

$334.88
Cung cấp điện của PG&E

$258.55
phát điện

$7.09
lệ phí thêm vào của PG&E

$600.52
tổng chi phí trung bình

Opt Out 

48%
năng lượng tái tạo

$334.88
Cung cấp điện của PG&E

$276.71
phát điện

$0
lệ phí thêm vào của PG&E

$611.59
tổng chi phí trung bình

 GreenPrime

100%
năng lượng tái tạo

$334.88
Cung cấp điện của PG&E

$273.69
phát điện

$7.09
lệ phí thêm vào của PG&E

$615.33
tổng chi phí trung bình

Mẫu So Sánh Chi Phí Thương Mại (Lớn) info

 GreenStart

44%
năng lượng tái tạo

$18,457.74
Cung cấp điện của PG&E

$20,835.80
phát điện

$564.78
lệ phí thêm vào của PG&E

$39,858.31
tổng chi phí trung bình

Opt Out 

48%
năng lượng tái tạo

$18,457.74
Cung cấp điện của PG&E

$22,292.26
phát điện

$0
lệ phí thêm vào của PG&E

$40,750.00
tổng chi phí trung bình

 GreenPrime

100%
năng lượng tái tạo

$18,457.74
Cung cấp điện của PG&E

$23,060.66
phát điện

$564.78
lệ phí thêm vào của PG&E

$42,083.17
tổng chi phí trung bình

rates

Thông tin về mức giá

Mức giá phát điện do Hội Đồng Giám Đốc của SVCE, một nhóm viên chức được chọn từ mỗi cộng đồng tham gia đề ra. Hội đồng sẽ thâu thập ý kiến của cộng đồng trước khi thay đổi mức giá có hiệu lực. Bấm vào đây để xem tất cả mức giá thương mại nhỏ và vừa, lớn và kỹ nghệ. Muốn xem tất cả mức giá của chúng tôi so với mức giá phát điện của PG&E thì bấm vào đây.

discount

Khích Lệ Tiết Kiệm Năng Lượng

Khách hàng ghi danh với SVCE vẫn còn đủ điều kiện được giảm giá tiết kiệm năng lượng và chương trình khích lệ của PG&E. Muốn biết thêm về giảm giá và khích lệ tiết kiệm năng lượng, vào mạng lưới chương trình của PG&E.

demand

Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu

Với ngoại lệ của Giá Ngày Cao Điểm (Peak Day Pricing, hay PDP), khách hàng thương mại vẫn đủ điều kiện tham gia vào phần lớn chương trình PG&E và Đáp Ứng Nhu Cầu đệ tam nhân hiện tại, các chương trình này có khích lệ khi giảm nhu cầu trong giờ cao điểm. SVCE cung cấp cho khách hàng trong PDP chương trình tiết kiệm phù hợp. Bấm vào đây để biết thêm về Chương Trình Chuyển Tiếp Giá Ngày Cao Điểm của SVCE..

solar nem

NEM cho Năng Lượng Mặt Trời

SVCE cung cấp chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) cho các doanh nghiệp có các tấm năng lượng mặt trời hay các dạng phát điện tại chỗ khác.