fbpx

Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị

Chỉ dẫn này giúp quý vị hiểu những thay đổi trên hóa đơn PG&E với dịch vụ phát điện của SVCE. Dù SVCE phụ trách mua điện quý vị sử dụng, quý vị vẫn nhận hóa đơn PG&E thông thường.

  • PG&E sẽ không còn tính quý vị tiền phát điện nữa; giờ đây SVCE sẽ thay mặt quý vị mua điện từ nguồn năng lượng không cácbon và tái tạo.
  • PG&E sẽ tiếp tục tính tiền cung cấp điện – truyền điện và cung cấp điện – cũng như chi phí điều quy và chi phí chương trình, theo cùng mức giá họ luôn tính. Vào pge.com để biết thêm về báo cáo năng lượng của PG&E.
  • PG&E thêm các lệ phí vào chương trình Năng Lượng Chọn Lọc của Cộng Đồng – những lệ phí này được tính vào tiến trình định giá của SVCE sao cho khách hàng vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá phát điện của PG&E.

Tải xuống bảng tính hữu ích này để tính chênh lệch chi phí về những gì quý vị trả cho phát điện với SVCE để phân tích nhanh hóa đơn.

Do PG&E và SVCE đang cùng nhau hợp tác để cung cấp dịch vụ điện, hóa đơn của quý vị sẽ bao gồm chi phí từ cả PG&E và SVCE, nhưng sẽ không có bất cứ chi phí nào trùng lặp.

Hóa đơn mẫu dưới đây dựa theo biểu giá E-1, mức giá thông thường nhất cho khách hàng tại gia.

**Xem video mới Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị tại đây để biết tổng quát về những điều cần biết về chi phí của SVCE trên Báo Cáo Năng Lượng của PG&E.**

1

Số Trương Mục
Đây là số trương mục của PG&E. SVCE cũng tham chiếu số này.

2

Chi Phí Cung Cấp của PG&E
PG&E tính phí cung cấp điện trên đường truyền hiện có, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và những lệ phí khác để hỗ trợ dịch vụ khách hàng và tính hóa đơn.

3

Chi Phí Phát Điện của SVCE
Chi phí này dùng để trang trải giá mua điện không cácbon của Silicon Valley Clean Energy cho khách hàng cũng như đòi hỏi về thuế

4

Tổng Số Tiền Đáo Hạn
Bao gồm chi phí cung cấp điện của PG&E, dịch vụ phát điện của SVCE và dịch vụ khí đốt của PG&E, nếu có. Đây là tổng số tiền quý vị trả cho PG&E, tiện lợi trên một hóa đơn.

5

Phân Tích Chi Phí Điện
Đây là tổng chi phí từ việc phát điện, phân phối và lệ phí khác, thuế và chương trình tài trợ cho các chương trình khu vực hay toàn quốc như chương trình trợ cấp và giảm giá khi sử dụng điện tiết kiệm.

6

Mã Số Thỏa Thuận Dịch Vụ
Thỏa thuận dịch vụ ghi nhận sắp xếp đặc biệt của quý vị với PG&E (bao gồm ngày tính tiền, thông tin đo mức điện, và các yếu tố khác) để tính các chi phí hiện dụng. Đối với khách hàng có nhiều đồng hồ theo một trương mục PG&E, thì mỗi đồng hồ sẽ có mã số Thỏa Thuận Dịch Vụ duy nhất.

7

Sử Dụng Theo Bậc
Chỉ dấu này cho thấy bậc cao nhất quý vị đang bị tính tiền. Nếu quý vị sử dụng điện hơn Cho Phép Bậc 1, do luật tiểu bang quy định, và vào Bậc 2 hay cao hơn thì quý vị sẽ trả tiền cho mỗi kWh sẽ tăng lên.

8

Tín Dụng Phát Điện
Giờ đây SVCE sẽ cung cấp dịch vụ phát điện, PG&E sẽ ghi có lại trương mục của quý vị số tiền đã tính cho cùng dịch vụ phát điện.

9

Điều Chỉnh Chi Phí Điện Thông Thường
PG&E tính phí Điều Chỉnh Chi Phí Điện Thông Thường (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) cho khách hàng của Silicon Valley Clean Energy, chi phí này được tính dựa theo số kilowatt-giờ sử dụng mỗi tháng. PCIA dùng để bảo đảm rằng khách hàng của SVCE trả sự chênh lệch giữa những gì PG&E trả cho lượng điện ký hợp đồng để phục vụ họ trước khi họ chuyển đổi, và giá thị trường hiện tại cho lượng điện này. Chi phí PCIA được tính vào tiến trình định giá của SVCE. Tổng cộng, khách hàng của SVCE vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá của PG&E.

10

Phụ Phí Kinh Doanh
Lệ Phí Kinh Doanh được thâu từ PG&E để trang trải chi phí liên quan đến quyền sử dụng đường phố công cộng để cung cấp dịch vụ khí và điện. Lệ phí kinh doanh được tính vào tiến trình định giá của SVCE. Tổng cộng, khách hàng vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá của PG&E.

11

Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích
Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích thay đổi theo từng thành phố trong khu vực dịch vụ của SVCE và có thể không áp dụng cho từng cộng đồng trong thẩm quyền của chúng tôi.

12

Số Khách Hàng ESP
Đây là Số Khách Hàng của Người Cung Cấp Dịch Vụ Năng Lượng (Energy Service Provider, hay ESP) cho SVCE.

13

Biểu Giá
Đây là biểu giá do PG&E đưa ra.

14

Chi Phí Thực Sự
Đây là chi phí phát điện của SVCE, dựa theo số kilowatt giờ (kWh) sử dụng nhân với giá phát điện của SVCE.

15

Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích
Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích thay đổi theo từng thành phố trong khu vực dịch vụ của SVCE và có thể không áp dụng cho từng cộng đồng trong thẩm quyền của chúng tôi.

16

Phụ Phí Năng Lượng
Phí này được thâu thập cho Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission) và áp dụng cho tất cả các khách hàng, bất kể người cung cấp dịch vụ là ai. Cơ Quan Lập Pháp California lập phụ phí Ủy Ban Năng Lượng vào 1975. Phụ phí cung cấp thêm ngân quỹ cho Ủy Ban Năng Lượng California.

Có thắc mắc? Chúng Tôi Hân Hạnh Giúp Đỡ

SVCE và PG&E hết lòng cùng nhau hợp tác để làm cho dịch vụ điện và tính tiền càng đơn giản và thuận lợi càng tốt. Nếu quý vị có thắc mắc về chi phí SVCE, gọi cho chúng tôi theo số 1-844-474-SVCE (7823) hay gởi điện thư cho chúng tôi đến customerservice@SVCleanEnergy.org. Nếu có thắc mắc về chi phí khác của PG&E, gọi cho PG&E theo số 1-866-743-0335.