fbpx

Ảnh Hưởng Cộng Đồng của Quý Vị

Chúng ta giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho năng lượng, trong lúc chuyên chở và cho các tòa nhà, và lập các dự án năng lượng tái tạo mới.

Chống Thay Đổi Khí Hậu

Chúng ta giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho năng lượng, trong lúc chuyên chở và cho các tòa nhà, và lập các dự án năng lượng tái tạo mới.

Gia Tăng Kỹ Thuật Điện

Khi ngành điện trải qua những thay đổi vô song, SVCE khuyến khích gia tăng kỷ thuật mới để giúp cộng đồng của chúng ta đáp ứng các mục tiêu về khí hậu.

Đầu Tư Lại vào Địa Phương

SVCE đem lại giá trị cho khách hàng của chúng ta qua mức giá cạnh tranh, các chương trình năng lượng sạch, các dự án, học bổng, tài trợ, và cải tiến sử dụng và giáo dục.

icon of a dollar bill

tiết kiệm $90 triệu

Với chi phí thấp hơn của SVCE, khách hàng đã tiết kiệm chung được $90 triệu kể từ 2017. Số tiền này được chiết tính từ những gì khách hàng phải trả cho tiền điện nếu không có SVCE.

Icon of carbon dioxide emissions "cloud" with arrows pointing down showing reduction

Giảm 35% khí thải cộng đồng từ 2015

Với nguồn điện không cacbon, chúng ta tránh được 530 triệu cân Anh khí thải nhà kính vào không khí, dẫn đến việc giảm được 35% khí thải.

icon of location symbol with person

cam kết $1.6 tỉ cho các chương trình tái tạo mới và cộng đồng

Đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời + dự trữ mới và năng lượng địa nhiệt vượt quá $1.6 tỉ để cung cấp năng lượng tái tạo, đáng tin cậy cho khách hàng và tiếp tục chuyển lưới điện California sang những nguồn điện sạch. Ngoài ra, SVCE đang đầu tư lại vào cộng đồng bằng cách cung cấp các chương trình địa phương cho cư dân và doanh nghiệp để đẩy mạnh vận chuyển sạch và điện khí hóa tòa nhà.

symbol of people and gears

Tài trợ $75,000 cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và $50,500 cho học bổng giáo dục

SVCE trao ngân quỹ trợ cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương để hợp tác tiếp ngoại đến những khách hàng tư gia khó liên lạc theo cách truyền thống và không được phục vụ đầy đủ. Học bổng giáo dục được trao cho các học sinh địa phương tham gia vào cuộc đua vận chuyển sạch Bike to Future (Lái đến Tương Lai), và ngân quỹ trợ cấp dành cho các tổ chức học sinh thúc đẩy nhận thức về môi trường và khí hậu.