fbpx

Mức giá năng lượng sạch cạnh tranh.

Mức Giá Tư Gia

Quý vị được cả hai khi chọn năng lượng không cácbon của Silicon Valley Clean Energy. Chúng tôi hợp tác với PG&E để cung cấp điện và bảo đảm cung cấp với giá minh bạch. Chi phí quý vị thấy trên hóa đơn có thể đơn giản hóa thành hai phân loại:

Phát Điện: Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá thay đổi tùy theo loại dịch vụ quý vị chọn: SVCE GreenStart, SVCE GreenPrime hay PG&E.

Cung Cấp Điện: PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này. PG&E áp dụng mức giá như nhau cho mọi người, cả khách hàng của SVCE và khách hàng của PG&E.

PG&E thêm các lệ phí vào hóa đơn và những lệ phí này luôn được tính vào bản so sánh chi phí dưới đây. Quý vị sẽ thấy giải thích đầy đủ về tất cả các mục trên hóa đơn trong phần Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị.

Mẫu So Sánh Chi Phí Tư Gia info

 GreenStart

44%
năng lượng tái tạo

$93.36
Cung cấp điện của PG&E

$71.63
phát điện

$1.96
lệ phí thêm vào của PG&E

$166.96
tổng chi phí trung bình

Opt Out 

48%
năng lượng tái tạo

$93.36
Cung cấp điện của PG&E

$76.66
phát điện

$0
lệ phí thêm vào của PG&E

$170.02
tổng chi phí trung bình

 GreenPrime

100%
năng lượng tái tạo

$93.36
Cung cấp điện của PG&E

$75.56
phát điện

$1.96
lệ phí thêm vào của PG&E

$170.88
tổng chi phí trung bình

rates

Thông tin về mức giá

Mức giá do Hội Đồng Giám Đốc của SVCE, một nhóm viên chức công cộng địa phương lấy ý kiến của cộng đồng trước khi thay đổi mức giá có hiệu lực. Bấm vào đây để xem tất cả mức giá phát điện tại tư gia của chúng tôi. Bấm vào đây để xem tất cả mức giá của chúng tôi so với mức giá phát điện của PG&E.

discount

Mức Giá Giảm

Khách hàng của SVCE vẫn được giảm giá đầy đủ cho CARE, FERA và Căn Bản Y Tế. Điều kiện được những chương trình này vẫn giống như với SVCE, tuy nhiên hiện tại có giảm giá nhiều hơn cho khách hàng SVCE tham gia vào những chương trình này, do mức giá cạnh tranh của chúng tôi. Nếu đã ghi danh rồi thì quý vị không cần nộp đơn lại. Khách hàng mới tham gia vào những chương trình này phải nộp đơn trực tiếp qua PG&E. Xin chuẩn bị sẵn số trương mục của quý vị.

Là khách hàng Căn Bản Y Tế của SVCE, giờ đây quý vị sẽ được giảm giá nhiều hơn do là quyền lợi phụ trội của SVCE. Khách hàng Căn Bản Y Tế của SVCE không phải bị Điều Chỉnh Phí Điện Thông Thường (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) tiêu chuẩn tính cho các khách hàng khác của SVCE—do đó giờ đây quý vị tiết kiệm được hơn 30% trên hóa đơn điện hàng tháng khi là khách hàng của SVCE!

Để biết chi tiết về chương trình này bằng tiếng Việt, xin vào: svcleanenergy.org/vi/discount-programs/

solar nem

NEM cho Năng Lượng Mặt Trời

SVCE cung cấp chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) hấp dẫn cho hàng ngàn gia đình và doanh nghiệp có các tấm năng lượng mặt trời.

Electric Vehicles

Xe Điện

Biểu giá xe điện của SVCE, EV-A và EV-B, phản ánh giá của PG&E. Với SVCE, giờ đây quý vị đang lái xe không có cácbon!