fbpx
optout_header
Không Tham Gia

Không tham gia nghĩa là quý vị sẽ trả tiền điện nhiều hơn, và sẽ không còn tham gia vào chương trình năng lượng sạch do cộng đồng sở hữu hỗ trợ cộng đồng địa phương của chúng ta.

Nếu quý vị không tham gia vào SVCE do mức giá hay sợ chi phí cao thì chúng tôi khuyến khích quý vị xem trang Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị hoặc xem video này để được hướng dẫn nhanh.

Video Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị sẽ được gắn vào đây.

Điều quan trọng là biết thêm về tín dụng phát điện PG&E áp dụng cho hóa đơn của quý vị. Nhìn chung, SVCE có mức giá ít hơn, và điện sử dụng là loại sạch và không cácbon. Quý vị cũng có thể liên lạc với nhóm dịch vụ khách hàng để được giải thích về hóa đơn qua điện thoại theo số 1-844-474-7823.

97% cộng đồng của quý vị được điện sạch từ SVCE.

 

Điền vào mẫu đơn dưới đây để không tham gia vào dịch vụ của Silicon Valley Clean Energy và trở lại PG&E.